چرا بسیاری از شرکت ها در ایجاد ارزش با شکست مواجه می شوند؟

[ بخش اول ] مفهوم ایجاد ارزش یکی از آرمان هایی است که بیشتر افراد در مورد آن دچار اشتباه می شوند اما این موضوع برای شرکت بسیار ضروری است. تمامی روش هایی که در آن ارزش آفرینی می شود می تواند بر روی شرکت اثر بگذارد. مهم تر از همه این موارد، به خاطر […]

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

  امروزه جنگ بین تولید کنندگان بر روی قفسه ها را کسانی می برند که بسته بندی محصولمتفاوت تری دارند. بدون اغراق در برخی موارد یک طراحی بسته بندی یک تنه بازاریابی و فروش⁣ یک محصول را به دوش می کشد.