1فضاهای حقیقی در فضای مجازی

جرقه نوشتن این مقاله از آنجایی زده شد که یکی از دوستانم راجع به حرفه‌ام از من پرسید و اینکه چطور تو که داشتی معماری می‌خواندی؛ یک‌مرتبه از تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی سر در آوردی؟ و فکر میکنم از آن موقع ناخودآگاه ذهنم به دنبال پیدا کردن وجه تشابه این دو حرفه شد. […]